Во септември годинава просечната каматна стапка на вкупните кредити 4,46 отсто
Foto

Во септември годинава просечната каматна стапка на вкупните кредити 4,46 отсто

Во септември 2021 година просечната каматна стапка на вкупните кредити оствари месечен и годишен пад од 0,03, односно 0,24 процентни поени и изнесува 4,46 отсто. Кај просечната каматна стапка на вкупните депозити е забележан минимален месечен пад од 0,01 процентни поени и изнесува 0,78 проценти, додека на годишна основа оваа каматна стапка е намалена за 0,20 процентни поени.

Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити во септември бележи раст од 0,25 процентни поени на месечна основа и изнесува 4,03 отсто. На годишна основа, каматната стапка на новоодобрените кредити е зголемена за 0,04 процентни поени. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 0,85 проценти и оствари месечен и годишен раст од 0,35, односно 0,09 процентни поени.

Во септември, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор изнесува 3,58 отсто и забележа месечен пад од 0,02 процентни поени. Притоа, промената на месечно ниво се должи на пониските каматни стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,04 и 0,03 процентни поени) и пониските каматни стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 процентни поени). Анализирано на годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор е намалена за 0,22 процентни поени.

Овој месец, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор забележа месечен раст од 0,40 процентни поени и изнесува 3,63 проценти. Нагорната промена во најголем дел се должи на зголемените каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 1,74 процентни поени), при остварен раст и на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,15 процентни поени) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,03 процентни поени). Во споредба со септември претходната година, оваа каматна стапка бележи пад од 0,19 процентни поени.

0 Коментари

Остави коментари