Интервенција во уставниот закон
Foto

Интервенција во уставниот закон

Неофицијално ова е интервенција во уставниот закон кој во член 2 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

Државјанството, македонско/граѓанин на Република Северна Македонија во личните документи и патни исправи на граѓаните се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Државјанството, македонско/граѓанин на Република Северна Македонија во личните документи и патни исправи на граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, се пишува на македонски јазик и неговото писмо и на тој јазик и неговото писмо и истото ќе се утврди на тој јазик во сите закони каде што треба да се примени. Неофицијално ова е интервенција во уставниот закон.

Во моментов во пасошите на албански јазик стои македонско / maqedonisë / macedonian.

0 Коментари

Остави коментари